Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ

1. Úvodní ustanovení

kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí společnost GABIONET s.r.o., Pod Lomem 183, 251 01 Babice, IČ: 031 94 108, DIČ: CZ03194108.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 228020.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.gabionet.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží se považuje za kupní smlouvu. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

3. Dodání zboží a doprava

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se zboží považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Cena za přepravu dopravcem závisí na volbě způsobu dodání zboží zákazníkovi a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. Konkrétní způsob dopravy si zvolí zákazník po dohodě s dodavatelem individuálně.

Vybrané zboží nelze zaslat zásilkovou službou, cena dopravy bude sdělena na vyžádání na info@gabionet.cz.

4. Platební podmínky

Dodavatelem uvedené ceny jsou platné v době objednání a jsou pro zákazníka konečné, tj. včetně DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupní cena a cena za přepravu je splatná v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Při osobním převzetí je zboží možné uhradit hotově v provozovně dodavatele, případně bankovním převodem na základě zálohové faktury pod příslušným variabilním symbolem (bankovní převod trvá zpravidla 1-2 dny, zboží bude odesláno až po připsání na účet dodavatele). V případě využití zásilkové služby je možné zboží uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, případně bankovním převodem na základě zálohové faktury pod příslušným variabilním symbolem (bankovní převod trvá zpravidla 1-2 dny, zboží bude odesláno až po připsání na účet dodavatele).

U zboží v celkové hodnotě nad 50tis. Kč je možný pouze osobní odběr. V takovém případě bude dodavatelem pro přijetí objednávky požadována platba v hotovosti případně úhrada zálohové faktury pod příslušným variabilním symbolem (bankovní převod trvá zpravidla 1-2 dny, objednávka bude potvrzena až po připsání na účet dodavatele).

Při objednávce do 3000,- Kč bez DPH Vám bude účtován manipulační poplatek 350,- Kč bez DPH.

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Zákazník je povinen vytknout vady u dodavatele, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči dodavateli domáhá.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Práva a povinnosti nakupujícího

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (expediční náklady, dobírka) uvedené v závazné objednávce. V případě, že si zákazník objednané zboží nepřevezme, vyhrazuje si dodavatel právo fakturovat zákazníkovi storno poplatek resp. vymáhat náklady s objednávkou spojené po zákazníkovi. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

7. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 14 kalendářních dnů od výzvy k odběru zboží.

8. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka.

Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, mechanickým poškozením případně neodborným použitím zboží. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace:
Zákazník je povinen vytknout vady u dodavatele, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči dodavateli domáhá.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace:
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace:
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků z objednávkového systému.

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního kontaktů, adresy dodání zboží).

Osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány dobrovolně za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/200 Sb.

O ochraně osobních údajů v platném a účinném znění.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

PARTNEŘI
  • logo-puchmertl
  • logo-mizera